Informace o zpracování osobních údajů
Pro plnicí systém: Systém plnění - rezervační systém
Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů podle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů (dále jen "zákon") a článků 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů (dále jen "nařízení") Tato informace má za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak se s nimi zabýváme, pro které účely používáme komu jí můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích a prosazovat vaše práva při zpracování osobních údajů.
Identifikační a kontaktní údaje: Řadič, který zpracovává vaše osobní údaje, je společnost: TATRAKON spol. sro, Alžbetina 23, 058 01 Poprad, IČ 31692613, e-mail info@tatrakon.sk
Kontaktní údaje úředníka pro ochranu údajů, který dohlíží na zpracování osobních údajů:
Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk
1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování Účelem zpracovávání osobních údajů je: rezervace ubytování pomocí elektronického systému. Osobní údaje jsou zpracovávány podle § 13 odst. 1 písm. B) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů v rámci jednání o předsmluvních vztazích a plnění smluvních vztahů podle § 13 odst. 1 písm. c) - zvláštní zákon, kterým je zákon č. 513/1991 Sb. změněno. Legitimní zájem správce nebo třetí osoby Spracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se nepoužije.
2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů Dotčené osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou: zákazníci penzionu / hotelu. Rozsah zpracovaných osobních údajů: název, jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum příjezdu, datum odjezdu.
3. Identifikace příjemců, kategorií příjemců Řidič může poskytovat osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, podle zvláštního právního předpisu nebo dodavatelům (zejména zpracovatelům dat), kteří se zavázali přijmout přiměřené záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů:
Další oprávněný subjekt - obecně závazná právní úprava podle § 13 odst. 1 písm. C) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů
Dodavatel (na základě smlouvy) - § 34 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů
Webglobe - Yegon, sro, Stará Prievozská 2, Bratislava, IČO: 36 306 444 - Poskytovatel webového prostoru
Clouding sro, IČO: 47549980, Poprad, Okružná 776/52 - IT služby
Booking com., BV, Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko - Rezervace ubytování
Osobní údaje mohou být poskytnuty jiným příjemcům, pokud subjekt údajů souhlasí nebo objednávají k tomu, aby jim poskytly své osobní údaje.
4. Přenos osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizace Převod osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.
5. Identifikace zdroje, ze kterého byly údaje shromažďovány Přímo od subjektu údajů nebo jeho právního zástupce (osobně, e-mailem, telefonem, prostřednictvím webových stránek kontrolóra). Od ostatních osob se souhlasem subjektu údajů je nutná k plnění smlouvy nebo k plnění zákonné povinnosti.
6. Doba uchovávání osobních údajů Ředitel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění účelu, nejvýše však na dobu 5 let.
7. Profilování Řídicí jednotka zpracovává osobní údaje profilováním nebo jinými podobnými prostředky založenými na automatizovaném individuálním rozhodování.
8. Práva subjektu údajů Subjekt údajů má právo požádat kontrolóra o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, které se ho týkají, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz nebo omezení osobních údajů, právo na vznést námitky proti zpracování osobních údajů, právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, práva na přenositelnost údajů, jakož i právo zahájit řízení orgánu dozoru. Pokud řídící osoba zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odstoupením. Subjekt údajů může uplatnit své práva zasláním e-mailu na e-mailovou adresu personalne@tatrakon.sk nebo zasláním dopisu na adresu správce.
9. Povinnost poskytovat osobní údaje Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem / smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy. Subjekt údajů je povinen poskytnout osobní údaje, a pokud to odmítne, řídící osoba neposkytne subjektu údajů služby.


Informace o zpracování osobních údajů
Pro plnicí systém: Systém plnění - vedení evidovaných osob
Informace o zpracování osobních údajů subjektu údajů podle § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů (dále jen "zákon") a článků 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob pokud jde o zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení")
Cílem těchto informací je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak se s nimi zabýváme, za jakým účelem je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích a prosazovat vaše práva při zpracování osobní data.
Identifikační a kontaktní údaje ::
Řadič, který zpracovává vaše osobní údaje, je: Tatrakon spol. s ro, Alžbetina 23, 058 01 Poprad, IČO 31692613, info@tatrakon.sk
Kontaktní údaje úředníka pro ochranu údajů, který dohlíží na zpracování osobních údajů:
Ing. Dominik Bartko, dpo3@proenergy.sk
1. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování Smyslem zpracovávání osobních údajů je: vedení záznamů o osobách ubytovaných podle § 13 odst. 1 písm. B) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů, § 24 zákona č. 253/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 5 zákona. 48/2002 Sb. v platném znění. Osobní údaje jsou zpracovávány podle § 13 odst. 1 písm. B) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů, § 24 zákona č. 253/1998 Sb. a § 5 zákona. 48/2002 Sb.
Legitimní zájem správce nebo třetí osoby Spracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce nebo třetí strany se nepoužije.
2. Identifikace zpracovávaných osobních údajů subjektů údajů Dotčené osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, jsou: osoby ubytované. Rozsah zpracovaných osobních údajů: jméno, příjmení, trvalá adresa, identifikační číslo nebo číslo cestovního dokladu (cestovní pas), délka pobytu, datum narození, státní příslušnost.
3. Identifikace příjemců, kategorií příjemců Řidič může poskytovat osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, podle zvláštního právního předpisu nebo dodavatelům (zejména zpracovatelům dat), kteří se zavázali přijmout přiměřené záruky ochrany zpracovávaných osobních údajů:
Další oprávněný subjekt - obecně závazná právní úprava podle § 13 odst. 1 písm. C) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů
Dodavatel (na základě smlouvy) - § 34 zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých dalších zákonů
Clouding sro, IČO: 47549980, Poprad, Okružná 776/52 - IT služby
Osobní údaje mohou být poskytnuty jiným příjemcům, pokud subjekt údajů souhlasí nebo objednávají k tomu, aby jim poskytly své osobní údaje.
4. Přenos osobních údajů do třetí země / mezinárodní organizace Převod osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací se neprovádí.
5. Identifikace zdroje, ze kterého byly údaje shromažďoványDirectly od subjektu údajů nebo jeho právního zástupce (osobně, e-mailem, telefonem, prostřednictvím webových stránek kontrolóra).
6. Doba uchovávání osobních údajů Provozovatel zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění účelu, nejvýše však po dobu 10 let.
7. Profilování
Řídicí jednotka nezpracovává osobní údaje profilováním nebo jinými podobnými prostředky založenými na automatizovaném individuálním rozhodování.
8. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo požádat kontrolóra o přístup ke zpracovávaným osobním údajům, které se ho týkají, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz nebo omezení osobních údajů, právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů , právo nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, práva na přenositelnost údajů, jakož i právo zahájit řízení orgánu dozoru. Pokud řídící osoba zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odstoupením. Subjekt údajů může uplatnit své práva zasláním e-mailu na e-mailovou adresu personalne@tatrakon.sk nebo zasláním dopisu na adresu správce.
9. Povinnost poskytovat osobní údaje Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem / smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy. Subjekt údajů má povinnost poskytovat osobní údaje, a pokud to odmítne, služba mu nemůže být poskytnuta.


Jak sdílíme Vaše osobní informace se třetími stranami?

  • Booking.com: Spojili jsme se se společností Booking.com B.V., se sídlem na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko (www.booking.com) (dále jen Booking.com), abychom Vám nabídli naše on-line rezervační služby. To znamená, že my poskytujeme obsah této webové stránky a Vy provedete rezervaci přímo s námi a rezervace je pak zpracována prostřednictvím Booking.com. Údaje, které zadáte na tomto portálu, budou proto sdíleny také se společností Booking.com a jejími přidruženými partnery. Tyto údaje mohou zahrnovat osobní údaje, jako je Vaše jméno, kontaktní údaje, údaje o platbě, jména hostů, kteří cestují s Vámi a preference, které uvedete při provádění rezervace. Pokud se chcete dozvědět více o korporaci Booking.com, navštivte stránku O Booking.com.
  • Booking.com Vám může zaslat e-mail s potvrzením rezervace a e-mail před Vaším příjezdem, který obsahuje informace o ubytování a jeho lokalitě. Booking.com Vám za pomoci místních kanceláří bude také poskytovat mezinárodní zákaznický servis, který je k dispozici 24 hodin denně ve více než 20 jazycích. Sdílení Vašich údajů s globálním zákaznickým servisem Booking.com umožní zaměstnancům tohoto zákaznického servisu reagovat v případech, kdy potřebujete asistenci. Booking.com může použít Vaše osobní údaje pro technické, analytické a marketingové účely, jak je dále popsáno v prohlášení o ochraně soukromí Booking.com společnosti Booking.com. To znamená, že Vaše údaje mohou být sdíleny také s ostatními členy skupiny Booking Holdings Inc. za analytickými účely, aby Vám mohly být poskytovány služby upravené podle Vašich potřeb a nabídky zaměřené na cestování, které by pro Vás mohly být zajímavé. Pokud to bude třeba, Booking.com Vás v souladu s platnými zákony požádá o Váš souhlas. Pokud jsou Vaše údaje převedeny do země mimo Evropský hospodářský prostor, společnost Booking.com uzavře smluvní ujednání, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou stále chráněny v souladu s evropskými normami. Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů společností společnosti Booking.com, obraťte se prosím na adresu dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Vaše osobní údaje mohou být sdíleny se společností BookingSuite B.V. se sídlem na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemsko, tedy společností, která provozuje tuto webovou stránku a stránku suite.booking.com.