Informácia o spracúvaní osobných údajov

Pre informačný systém: IS evidencia ubytovaných

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť TATRAKON spol. s r.o., Alžbetina 23, 058 01 Poprad, IČO  31692613, e-mail info@tatrakon.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Ing. Dominik Bartko, email: dpo3@proenergy.sk

1.    Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie ubytovaných hostí v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §24 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §24 zákona č. 253/1998 Z. z. a §5 zákona č. 48/2002 Z.z.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

2.    Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: ubytovaní hostia

Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu ďalších ubytovaných hostí, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť u cudzincov

účel cesty do Slovenskej republiky, vízum: druh, číslo, platnosť, názov a adresa ubytovacieho zariadenia v SR, spolucestujúce deti, dĺžka pobytu na Slovensku

3.    Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

 

 

 

Tretie strany (prípadne okruh tretích strán)

Právny základ

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Daňový úrad

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Oddelenie cudzineckej polície

zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, zákon č. 75/2013 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

Clouding s.r.o., IČO: 47549980, Poprad, Okružná 776/52

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poskytovateľ IT služieb

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.