Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Pre informačný systém: IS evidencia ubytovaných 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) 

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje: 

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť TATRAKON spol. s r.o., Alžbetina 23, 058 01 Poprad, IČO  31692613, e-mail info@tatrakon.sk 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre dohľad nad spracúvaním osobných údajov: Ing. Dominik Bartko, email: dpo3@proenergy.sk 

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie ubytovaných hostí v súlade s §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §24 zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a §5 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §24 zákona č. 253/1998 Z. z. a §5 zákona č. 48/2002 Z.z. 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva. 


2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: ubytovaní hostia Rozsah spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu ďalších ubytovaných hostí, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť u cudzincov účel cesty do Slovenskej republiky, vízum: druh, číslo, platnosť, názov a adresa ubytovacieho zariadenia v SR, spolucestujúce deti, dĺžka pobytu na Slovensku 

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:

Tretie strany (prípadne okruh tretích strán)

Právny základ

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok  Zákon 444/2015 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Daňový úrad

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Oddelenie cudzineckej polície

zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov, zákon č. 75/2013 Z.z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov

Iný oprávnený subjekt

všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zmluvný partner (na základe zmluvy)

 

Clouding s.r.o., IČO: 47549980, Poprad, Okružná 776/52

§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poskytovateľ IT služieb

 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom.

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa) 

6. Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov 

7. Profilovanie Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 

8. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: adresu: personalne@tatrakon.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia nemôže byť služba poskytnutá.  

Informácia o spracúvaní osobných údajov 

Pre informačný systém: IS rezervačný systém 

1. Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania Účelom spracúvania osobných údajov je: rezervácia ubytovania hostí prostredníctvom elektronického systému- webová aplikácia  Osobné údaje sa spracúvajú na základe: §13 ods. 1 písm. b) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci jednania o predzmluvných vzťahov a plnenia zmluvných vzťahov v nadväznosti na §13 ods. 1 písm. c) – osobitný predpis, ktorým je zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva. 

2. Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje spracúvajú sú: zákazníci penziónu Rozsah spracúvaných osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, dátum a čas rezervácie, údaje o kreditnej karte (typ karty, číslo kreditnej karty, meno na karte, dátum expirácie a bezpečnostný kód), informácie o pobyte zákazníka vrátane dátumu príchodu a odchodu 

3. Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis, alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov, nasledovne:  

Súdy, orgány činné v trestnom konaní všeobecne záväzný právny predpis v podľa § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 160/2015 Z. z. civilný sporový poriadok, Zákon 444/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

Zmluvný partner (na základe zmluvy) 

Webglobe – Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, IČO: 36 306 444  - Poskytovateľ webového priestoru 

Clouding s.r.o, Poprad, Okružná 776/52, IČO: 47549980- Poskytovateľ IT služieb  

Booking com., B.V., Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Poskytovateľ rezervačných služieb 

So súhlasom dotknutej osoby, alebo na jeho/jej príkaz môžu byť osobné údaje poskytnuté ďalším príjemcom. 

4. Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva. 

5. Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané Priamo od dotknutej osoby, alebo jej zákonného zástupcu (osobne, emailom, telefonicky, cez web stránku prevádzkovateľa) Od iných osôb so súhlasom dotknutej osoby, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie zmluvy, alebo splnenie zákonnej povinnosti 

6. Doba uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov  

7.Profilovanie Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní. 

8. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: personalne@tatrakon.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. 

9. Povinnosť poskytnutia osobných údajov Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou /zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutej osobe nezabezpečí poskytnutie služby. 

Ako zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami?

  • Booking.com: Spolupracujeme so spoločnosťou Booking.com BV, ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko (www.booking.com) (ďalej len „Booking.com“) s cieľom ponúkať vám naše online rezervačné služby. To znamená, že obsah tejto webovej stránky poskytujeme my a rezervácie si vytvárate priamo s nami, no rezervácie sú spracované Booking.com. Údaje, ktoré uvediete na tomto portáli, budú preto zdieľané aj so spoločnosťou Booking.com a jej pridruženými partnermi. Tieto údaje môžu zahŕňať osobné údaje, ako je vaše meno, kontaktné údaje, údaje o platbe, mená hostí, ktorí cestujú s vami a preferencie, ktoré uvediete pri vykonávaní rezervácie. Ak sa chcete dozvedieť viac o korporácii Booking.com, navštívte stránku O Booking.com. Viac informácií o korporácií, do ktorej patrí Booking.com nájdete na stránke O Booking.com.
  • Booking.com vám pred vaším príchodom odošle e-mail s potvrdením rezervácie a e-mail s informáciami o ubytovaní a jeho lokalite. Booking.com vám tiež prostredníctvom miestnych zastúpení bude poskytovať medzinárodnú zákaznícku podporu, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne vo viac ako 20 jazykoch. Zdieľanie vašich údajov s globálnym zákazníckym servisom Booking.com umožňuje zamestnancom týchto služieb reagovať v prípadoch, kedy potrebujete asistenciu. Booking.com môže použiť vaše osobné údaje na technické, analytické a marketingové účely, ako je ďalej popísané vo Vyhlásení o ochrane súkromia spoločnosti Booking.com. To znamená, že vaše údaje môžu byť zdieľané aj s ostatnými členmi skupiny Booking Holdings Inc. za analytickými účelmi, aby vám mohli byť poskytované služby prispôsobené vašim potrebám a ponuky zamerané na cestovanie, ktoré by pre vás mohli byť zaujímavé. Ak to bude potrebné, Booking.com vás v súlade s platnými právnymi predpismi požiada o vyjadrenie súhlasu. Ak sú Vaše údaje prevedené do krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, spoločnosť Booking.com uzavrie zmluvné dohody, aby zabezpečila, že vaše osobné údaje budú stále chránené v súlade s európskymi normami. Pokiaľ máte otázky ohľadne spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou Booking.com, obráťte sa, prosím, na adresu dataprotectionoffice@booking.com.
  • BookingSuite: Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané so spoločnosťou BookingSuite B.V., ktorá sídli na adrese Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandsko, a ktorá spravuje túto webovú stránku a stránku suite.booking.com.